Pastoraat

Voorzitter: mw. Catrien van Ramshorst-Wiertsema,  Kloosterweg 6, 9904 PD Krewerd

Secrtaris: mw. Mw A. Kloosterhof-Tiesma, Fazantstraat 4, 9903  BX Appingedam

Contact: Nieuw in onze gemeente en/of in de kerk?
Interesse voor activiteiten of vragen?

Predikanten:

ds. Johan van den Berg  
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan  
Farmsumerweg 1
9902 BK Appingedam
telefoon: 0596-788702
email:   predikant@pg-appingedam.nl

ds. Rudolf P. Oosterdijk
Kerkstraat 92,
9636 AD Zuidbroek.
telefoon: 0598-786001 

Helaas zijn er geen PGA e-mail-adressen vermeld, dit ter voorkoming van spam / ongewenste emails!

Het pastoraat in onze gemeente kan als volgt worden onderscheiden:

 • onderling pastoraat
  het omzien binnen de gemeente naar elkaar (en anderen), wat de taak is van ieder gemeentelid;
 • pastoraat als gemeente-opbouw - alle vormen van "georganiseerd" bezoekwerk door ambtsdragers en contactpersonen;
 • pastoraat als hulpverlening -  veelal bijzondere situaties. Vooral wanneer het gaat om crisissituaties zal daarbij een beroep gedaan worden op de wijkpredikant.

Het Pastoraat wil hieraan inhoud geven door:

 • in nauwe samenwerking met de contactpersonen het, zo mogelijk, (doen) bezoeken van alle adressen van de leden van onze gemeente;
 • het, via de contactpersonen, onderhouden van alle vormen van contact met alle leden van de gemeente, die dit op prijs stellen;
 • het signaleren en stimuleren van de behoeften aan (onderling) contact van de leden van de gemeente met de gemeente;
 • het organiseren van wijkavonden of groothuisbezoek;
 • het toerusten van de ouderlingen, en via hen ook de contactpersonen, op hun taak door het bespreken van onderwerpen van met name pastorale aard;
 • het geven van advies aan de kerkenraad over onderwerpen van pastorale aard en het bijwonen van de vergaderingen van de kerkenraad;
 • er zorg voor dragen dat pastoraat onderdeel is van het beleid van onze gemeente;
 • het, samen met de sectiediaken, organiseren van vergaderingen van het sectieteam en, in overleg met de wijkpredikant, er zorg voor dragen dat deze tenminste één maal per jaar bij deze vergadering aanwezig is;
 • betrokkenheid bij de gemeenteleden in bijzondere (crisis)situaties in hun leven.

Hoe ziet uw gemeente eruit:

Onze gemeente is opgedeeld in wijken (indeling van de wijken op straat) met ieder een ouderling en een diaken. Binnen elke sectie zijn ±7 contactpersonen werkzaam, die ieder ±10 adressen voor haar/zijn rekening nemen. Zij verzorgen naar hun adressen de contacten namens de kerk. Dat wil zeggen:

 • bezoeken bij geboorte, ziekte, opname in het ziekenhuis, overlijden, jubilea, enz.;
 • nieuw-ingekomenen welkom heten;
 • activiteiten om de onderlinge band in de sectie te bevorderen;
 • de wijkpredikant op de hoogte brengen wanneer er behoefte is aan pastoraal gesprek;
 • rondbrengen van het kerkblad;
 • verspreiding van andere kerkelijke post en het eventueel ophalen daarvan (bijv. de jaarlijkse brief voor Kerkbalans).

De contactpersoon:

De contactpersoon is de spil in het kerkelijke bezoekwerk. Door haar/zijn werkzaamheden zal een hechtere onderlinge relatie opgebouwd worden. Op deze wijze wordt zodanig bijgedragen aan het samen gemeente-zijn, dat omzien naar elkaar vanzelfsprekend wordt. Uiteraard is het vertrouwelijk omgaan met elkaar bij-de contactpersonen gewaarborgd. Wij zijn blij dat we zo onze weg mogen zoeken als gemeente van de 21e eeuw. 

De predikant

Mensen komen soms in situaties te verkeren die hen diep raken. Het kan de ernst hebben van een crisis. Ieder kan in zulke omstandigheden terechtkomen. We hoeven maar te denken aan ernstige ziekte, verlies en de verwerking daarvan. Maar ook in relatieproblemen of een geloofscrisis is het goed te weten dat er een vertrouwelijk gesprek mogelijk is. Dat er betrokkenheid is, zodat je de last niet alleen hoeft te dragen. De contactpersoon van de wijk kan dan de predikant inschakelen, voor zover u dat niet liever zelf doet.

Vorming en toerusting

Het Pastoraat speelt eveneens een belangrijke rol bij de vorming en toerusting van de gemeente met het doel dat gemeenteleden, via een leerproces als mondige christenen leren omgaan met vragen van geloof en leven, met het oog op de vorming van henzelf en op het functioneren in kerk en samenleving.

Samen met de kerkenraad wordt jaarlijks een programma samengesteld waarin een aanbod aan de gemeente wordt gedaan van gesprekskringen (zoals groothuisbezoeken, volwassenen­catechese, gespreksgroep, gemengd gehuwden, bijbelkringen).

Beleidsplan Pastoraat 2014 – 2020

De ouderlingen zullen zich inspannen om het werk dat voortvloeit uit de kerkorde met aandacht, toewijding en respect voor de mens in zijn omgeving uit te voeren. Omdat een opsomming nooit allesomvattend kan zijn, zal elk datgene doen wat haar/hem goed lijkt in die specifieke situatie voor die specifieke kerkleden. Dit desgewenst in overleg met predikant of mede-ouderlingen.  

De kerkorde PKN, ordonantie 3 artikel 10 noemt de volgende taken:

Tot opbouw van de gemeente is aan de ouderlingen toevertrouwd:

 • de zorg voor de gemeente als gemeenschap
 • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping, tezamen met de predikant
 • de herderlijke zorg onder meer door het bezoeken van de leden van de gemeente en het opzicht over de leden van de gemeente 

De wijze waarop het pastoraat in onze gemeente functioneert kan onderscheiden worden als:

 • Onderling pastoraat 
  het omzien binnen de gemeente naar elkaar (en anderen), wat de taak is van ieder gemeentelid;
 • Pastoraat als gemeenteopbouw
  alle vormen van “georganiseerd” bezoekwerk door ambtsdragers en contactpersonen;
 • Pastoraat als hulpverlening in bijzondere situaties.
  Vooral wanneer het gaat om crisissituaties zal daarbij een beroep worden gedaan op de predikant.

Speerpunt voor de komende jaren is aandacht voor en versterken van de groep 20-45 jaar, en het zoeken van geschikte personen voor de begeleiding.

Het Pastoraat wil inhoud aan haar taak geven door:

 1. in nauwe samenwerking met de contactpersonen het, zo mogelijk, (doen) bezoeken van alle adressen van de leden van onze gemeente
 2. het, mede via contactpersonen, onderhouden van alle vormen van contact met alle leden van de gemeente die dit op prijs stellen
 3. het signaleren en stimuleren van de behoefte aan onderling contact van leden van de gemeente
 4. het organiseren van wijkavonden of groothuisbezoek, eventueel in samenwerking met andere secties
 5. betrokkenheid bij de gemeenteleden in bijzondere crisissituaties in hun leven.
 6. het bijwonen van de vergaderingen van het Pastoraat en die van de kerkenraad
 7. het toerusten van de ouderlingen, en via hen ook van de contactpersonen, op hun taak door het bespreken van onderwerpen van met name pastorale aard
 8. het geven van advies aan de kerkenraad over onderwerpen, in het bijzonder van pastorale aard
 9. het samen met de sectiediaken organiseren van vergaderingen van het sectieteam en in overleg met de predikant er zorg voor dragen dat deze tenminste een maal per jaar bij de vergadering aanwezig is.

De ouderlingen zullen, evt. na onderling beraad, ook zaken uitvoeren die niet vermeld staan in bovenstaande opsomming, gedacht wordt aan het met de dominee op gesprek gaan bij doopouders, aanwezig zijn bij rouw/trouwdiensten etc.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »