Jeugd

 

Het jeugdwerk

De Kerk heeft de jeugd nodig, maar de jeugd heeft ook de kerk nodig. Dat is een centrale opdracht die de ouderen hebben: perspectief bieden, hoop geven en enthousiasme aanboren. Het is niet voldoende om jonge mensen op te roepen zich in te zetten voor God en mens, voor geloof en kerk. Hen moet ook een weg gewezen worden. Zij hebben recht te horen over Gods plannen met de wereld en de mensen. Over Christus, zijn leven, dood en opstanding. En daarbij bovenal om te zien wat geloven in mensen kan losmaken.

De Jeugdraad

De Jeugdraad is de overkoepelende raad van enthousiaste afgevaardigden die direct of indirect betrokken zijn bij de activiteiten die voor de jeugd georganiseerd worden vanuit de PGA. De Jeugdraad wil vanuit een Christelijke grondslag diverse "kerkelijke" (op de jeugd gerichte) activiteiten organiseren, leiden, coachen en sturen.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor alle geledingen binnen de PGA. Zij delegeert echter een aantal zaken in de gemeente, zoals bijvoorbeeld het jeugdwerk. De Jeugdraad is een brug tussen de leiding in het jeugdwerk en de Kerkenraad. Vanuit de Kerkenraad nemen drie ouderlingen en twee diakenen zitting in de Jeugdraad. Ook maakt een afgevaardigde van de Hervormde Gemeente van Tjamsweer deel uit van de Jeugdraad. Ieder lid van de Jeugdraad heeft een of meer onderdelen van het jeugdwerk onder zijn of haar hoede. Het jeugdwerk legt dus verantwoording af aan de Jeugdraad, en deze legt op haar beurt verantwoording af aan de algemene Kerkenraad.

Doelgroep en uitgangspunten

In Appingedam zijn veel kinderen en jongeren die wij graag uitnodigen om deel te nemen aan het jeugdwerkaanbod van de PGA. Als eerste zijn daarbij de kinderen en jongeren die behoren tot de gemeente onze doelgroep. Daarna en daarnaast is de overige serieuze en gemotiveerde jeugd van de burgelijke gemeente Appingedam van harte uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten van de PGA. Het jeugdwerk wil metgezel zijn van kinderen
en jongeren onderweg naar hun volwassenheid. Daartoe biedt het jeugdwerk een scala van ontmoetende, lerende en vierende activiteiten in een evenwichtig aanbod naar leeftijdscategorie.
Ook de ouders van de doelgroep worden middelen geboden tot het geloofsgesprek. De PGA werkt door haar jeugdwerk aan de toekomst van de gemeente en geeft daardoor mede vorm aan een samenleving waar Christelijke normen en waarden van waarde zijn.
Het jeugdwerk heeft als taak om, namens de PGA, aantrekkelijke, aansprekende, eigentijdse jeugdwerkvormen aan te bieden, die passen bij de belevingswereld van de verschillende groepen.

Het aanbod jeugdwerk

Oppasdienst

Kinderoppas PGAVoor jonge kinderen (0-4 jr.)is er tijdens de erediensten in de morgen oppas. De oppas wordt standaard verzorgd door 2 vrijwilligers waarvan er altijd eentje ervaren kracht is. De oppasdienst beschikt over alle materialen om te kunnen zorgen,  verzorgen en spelen. Tijdens dit uur eten en drinken we met de oudsten ook altijd wat. We vragen ouders een stukje fruit of koekje  en iets te drinken mee te geven. 1x in het jaar verzorgt de oppasdienst een peuterdienst. Een viering van een drie kwartier waarin  alles gericht is op deze doelgroep.

 

Kindernevendienst

onderbouw kindernevendienst PGAkindernevendienst bovenbouw PGA                                 Tijdens de eredienst is er voor de kinderen vanaf ongeveer 4 jaar kindernevendienst. De kindernevendienst maaktgebruik van het blad "Kind op Zondag"en sluit daardoor aan bij het rooster "De eerste dag". Indeling: kinderen uit de groepen 1 t/m 4 en de kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit is slechts een richtlijn, want de indeling wijzigt elk jaar, afhankelijk van de groepsgrootte. In de Adventstijd en Kerst en in de zondagen in de Veertigdagentijd
en Pasen, doet men mee aan een projectmatige opzet. Verder natuurlijk het kinderkerstfeest dat ieder jaar in de Nicolaikerk wordt gevierd. Verder wordt er ieder jaar een zogenoemde "schoenendoosactie" georganiseerd. Dit, in samenwerking met de twee Christelijke basisscholen in Appingedam en met de Hervormde Gemeente Tjamsweer.

Clubs

De clubs komen eens per maand bij elkaar. We beginnen met een kinderclub met leerlingen uit groep 5, en vervolgens zijn er clubs met kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Werving van leden vindt plaats door middel van het ledenbestand van de PGA. Daarnaast zijn ook kinderen die geen lid zijn de PGA van harte welkom.
De uitnodigingen worden verstuurd per brief. De leiding komt regelmatig bij elkaar om allerlei zaken te regelen. Het clubprogramma bestaat vooral uit spel – en
knutselactiviteiten. Belangrijk onderdeel van het clubwerk is het zomerkamp, een enorm zomerspektakel, gedragen door een brede groep van meewerkende ouders en de leiding. Ook thema-avonden, zoals gourmetten rond Kerst, komen voorbij.


T-Café

Bij T-cafe proberen we een gezellige ontmoetingsplek te bieden voor kinderen op de vrijdagavond. Eens per maand is T-Café bestemd voor kinderen die in groep 7 van het basisonderwijs zitten, de kinderen uit groep 8 kunnen eveneens een keer per maand gebruik maken van deze mogelijkheid.
Van T-Café wordt door tientallen kinderen gebruik gemaakt. Deze kindersoos wordt begeleid door een team van vrijwilligers. Aan de bar van de soos kunnen kinderen frisdrank halen en er is tijd en ruimte voor spel, gesprek en muziek.
Ook is er T-cafe Brugklas voor de jongeren die in de brugklas van het voortgezet onderwijs zitten (12-13 jarigen). Als regel eens per maand op de vrijdagavond.

Factor 12+ Jongerencatechese

Dit is bedoeld voor iedereen van de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. De onderwerpen die bij "Factor 12+" besproken worden, passen bij wat kinderen van deze leeftijd bezighoudt. Hun vragen zijn belangrijk. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over christelijke levensstijl, persoonlijke relatie met God, het christelijke geloof. Een keer per twee weken wordt er gepraat, gewerkt, gespeeld, gekeken, geluisterd, noem
maar op! Elke avond is weer anders, maar het hele jaar heeft wel een "rode draad".

Factor 15+ Gespreksgroep

Deze gespreksgroep is bedoeld voor jongeren vanaf de vierde klas van het voortgezet onderwijs. Als regel eens per maand. Op deze avonden kunnen de jongeren op een ontspannen manier praten over verschillende geloofsonderwerpen, zoals :
- als God liefde is, waarom is er zoveel ellende ?
- hoe weet je nu wat God wel en niet goed vindt?
Maar ook gespreksonderwerpen die door de jongeren zelf worden aangedragen.

12+Jeugdkerk

12+ groep PGAIn de regel is er tweemaal per maand 12+Jeugdkerk. Gelijktijdig aan de eredienst worden de tieners voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De vorm van de viering mag experimenteel zijn. Naast woorden, werken we met symbolen en creatieve werkvormen om een gedeelte uit de Bijbel of thema aan de orde te stellen. De leiding betrekt de tieners bij de verdere invulling en uitvoering van de jeugdkerk.  

OPEE Jeugdsoos

Jeugdsoos OPEE is onderdeel van het jeugdwerk en is bestemd voor kinderen vanaf 13 jaar (tweede klas van het voortgezet onderwijs). OPEE is dé plek om bij te praten met vrienden en vriendinnen, een potje te tafelvoetballen, darten, kaarten of klaverjassen, en dit alles onder het genot van een drankje en hapje. Een paar keer per jaar organiseert de activiteitencommissie een activiteit voor alle bezoekers. Dit kan variëren van een filmnacht of darttoernooi tot een uitzending van het Nederlands Elftal, of natuurlijk zelf sportief doen! De soos heeft een eigen website.

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »