IKE - Interkerkelijke evangelisatie

Het uitgangspunt van de IKE is: Uitnodigend kerk-zijn!

Dit gebeurt  niet alleen maar door het houden van laagdrempelige “welkomstdiensten”, maar ook door het verzorgen van avonden voor een breed publiek in één van de zalencentra. Dit zijn ontspannende gezellige avonden met een spelletje, een zangkoor en een korte meditatie. Met betrekking tot de kerkdiensten worden jaarlijks een aantal bijzondere diensten georganiseerd, zoals een dienst in samenwerking met de christelijke scholen in de gemeente, een kinderdienst en een dienst waarin verstandelijk gehandicapten ruim plaats krijgen in de medewerking aan de dienst en een cantatedienst. Daarnaast organiseert de IKE de Kerstnachtdienst in de Nicolaïkerk en op de 2e kerstdag een Inloopdienst.

Werkplan IKE  

Uitgangspunt: waar staat de IKE voor?

Het uitgangspunt van de IKE is om gestalte te geven aan de roeping van de gemeente om uitnodigend kerk te zijn. Om op die manier mensen in aanraking te laten komen met het evangelie.

Dit doet de IKE door het organiseren van kerkdiensten in het eigen kerkgebouw, waaronder de kerstnachtdienst en paasavondzang, maar in de zomermaanden ook speciale diensten in het kerkje van Marsum, een dienst “kerk en (basis) school”, een dienst met en voor mensen met een verstandelijke handicap.

Maar het gaat niet om kerkdiensten alleen.

De IKE probeert ook gestalte te geven aan haar opdracht door het organiseren van gezellige avonden voor een breed publiek, door heel het jaar heen, en een inloopmorgen op 2e Kerstdag.

Op deze manier willen we aandacht vragen voor gelovigen en leven uit geloof in Appingedam.

Over de naam IKE:

 - dekt de naam IKE nog? Bij wat en voor wie we de activiteiten organiseren

 -  is de naam IKE bekend? Weten de mensen wie/wat bedoeld wordt

  - wat is ons doel?

   - welke mensen willen we bereiken? 

We merken op dat we nu vooral mensen bereiken die al naar de kerk gaan en mensen die wel de IKE diensten bezoeken maar de ‘gewone’ diensten niet meer.

Eigenlijk bereiken we alleen met de schooldienst en de dienst voor verstandelijk gehandicapten en de kerstdiensten mensen van allerlei “pluimage”.

Deze vragen en bevindingen moeten we nog eens in overweging nemen. 

Liturgische activiteiten;

Welkomstdiensten

Deze worden maandelijks gehouden en dit willen we graag zo houden. Ze worden in twee verschillende kerken georganiseerd, te weten: Nicolaïkerk en de Marsumer kerk.

De welkomstdiensten worden meestal ‘s avonds om 19.00 uur gehouden. 

We onderscheiden verschillende soorten welkomstdiensten;

Kerk en school

De dienst wordt in samenwerking met de predikant en de leerkrachten en de leerlingen voorbereid. De chr. basisscholen werken hier aan mee. Het ene jaar de Citer en het andere jaar de Triangel, bij voorkeur in de maand februari  

Marsumerdiensten

Deze diensten worden 4 keer georganiseerd in het kerkje te Marsum n.l. in mei, juni, juli en augustus.Het is een soort zomeravonddienst met als het weer het toelaat koffie drinken na de dienst. Er is altijd zang of muziek toegevoegd, wel aangepast in verband met de beperkte ruimte. Ook is één van de diensten altijd een Groninger dienst. 

Kerstdiensten

* kerstnachtdienst 24 december 22.00- 23.00 uur

Voor deze diensten worden kleine commissies gevormd, die in overleg met de “medewerkers” (predikant/koren/organist/koster enz.) de diensten voorbereiden.  Vanaf de kerstnachtdienst van 2008 zullen we deze samen met de Hervormde Gemeente van Tjamsweer organiseren.

Ook is er overleg met de kindernevendienst. Zij organiseren een kinderkerstdienst, meestal voor de kerstnachtdienst aan.  De diensten worden goed bezocht en kunnen zo blijven. De formule voor de inloopdienst werkt erg goed.  

Paasavondzang

Op 1e Paasdag organiseert de IKE een paasavondzang. Met medewerking van een koor en een organist van elders. 

Johannes de Heer-dienst

Deze dienst wordt gehouden in oktober 

Dienst voor mensen met een beperking

Altijd in november, de organisatie berust bij een regionale commissie waarin ook één lid van ons zitting in heeft. Deze dienst wordt goed bezocht en voldoet aan een behoefte. 

Schildmeer-diensten

Dit zijn camping-diensten. De opkomst bij deze diensten is goed te noemen. Deze diensten worden voorbereid door een regionale commissie waarin één lid van de IKE zitting heeft.

Startzondag

Hierin wil de IKE graag participeren, om de start van het kerkelijk jaar ook toegankelijk te maken voor niet-kerkgangers. (open karakter)

Franse School-bijeenkomsten

Vanaf september tot en met april worden in de “Franse School” maandelijks IKE avonden georganiseerd. Een gezellige avond met muziek, een spreker (meestal een predikant of pastoraal medewerker) en een spelletje bingo.

De avonden worden voornamelijk door ouderen bezocht en er is altijd een goede opkomst. De mensen kunnen ook een beroep doen op een autodienst.

Een van de hoogtepunten van deze Franse School-bijeenkomsten is de bijeenkomst in december: de Kerstviering. Met een koor; een mooi kerstverhaal; een gedicht en een kerstoverdenking door een predikant.

Publiciteit

Hoe maken we de diensten/ het evangelie kenbaar aan de mensen?  

- lokale omroep: radio Havenstad FM doet afkondigingen van onze diensten. Ook worden onze diensten vaak gepubliceerd in De Eemsbode en De Eemslander  

- raamposters: elke maand hangen deze posters bij verschillende winkeliers/scholen/centra in Appingedam

Lectuur

Bij enkele diensten verzorgt de lectuurcommissie een boekentafel passend bij het thema van de dienst. Men kan deze boeken ook bestellen. Ook verzorgen zij bestellingen rond het nieuwe jaar. ( dagboeken/kalenders enz.)

Bepaalde adressen krijgen de Elizabeth bode (door IKE betaald). Met kerst wordt de EB ook aan de twee christelijke scholen uitgedeeld.

Vanuit de IKE is er een collectief abonnement op het tijdschrift de Open deur.                   

Financiële ondersteuning

Momenteel ondersteunen we :

*  Groninger kerken  (gift)

*  Naomi, vrouwenvereniging (zaalhuur) 

*  Schildmeer-diensten (gift)

Ook worden bepaalde acties (n.a.v. bijvoorbeeld rampen) ondersteunt door een eenmalige gift.

(in overleg met de diaconie)

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »