College van diakenen

 Algemene gegevens

 

 College van diakenen Protestantse gemeente Appingedam               

 RSIN nummer:

 8 2 4 1 0 3 6 0 9

 KVK nummer:

 7 6 3 3 5 5 5 0

 Website adres:

 www.pg-appingedam.nl

 E-mail:

 diaconie@pg-appingedam.nl

 (Post)adres:

 Wijkstraat 30

 Postcode:

 9901 AJ

 Plaats:

 Appingedam 

De Diaconie wil de gemeente ondersteunen in haar diaconale opdracht.

Diaconaat vormt de brug tussen kerk en maatschappij. Het betekent dienstvaardigheid en dienstverlening vanuit het christelijke geloof. Dit heeft altijd een actuele invulling. In ons beleidsplan 2010-2014 is nader uitgewerkt hoe we denken invulling te geven aan de taken van de diaconie.

Beleidsplan diaconie PG Appingedam 2019-2023 

Samengevat hebben wij aandacht voor

- missionaire aangelegenheden / Kerkinactie

- sociaal geïsoleerden (via het Noaberschap)

- Amnesty International

– jeugddiaconaat

– asielzoekers

– aansluiting zoeken bij adviesraad WMO

- stille hulp.

Vanzelfsprekend vervult de diaken een rol in de kerkdiensten, en is vooral sterk bij de Avondmaalsvieringen betrokken. In de praktijk proberen we een afvaardiging te hebben in de meest relevante plaatselijke werkgroepen.

Diakenen hebben hun eigen toerustingactiviteiten. De diaconie vervult de taken in nauwe samenwerking met het pastoraat en het missionair werk in het besef dat de daaruit voortvloeiende taken zowel in hun onderlinge samenhang als in hun eigenheid behartigd dienen te worden.

Diaconie PG Appingedam,

Wijkstraat 30
9901 AJ Appingedam

Email:        diaconie@pg-appingedam.nl

Moderamen:

Mw. J. Pennink-Dijkman, voorzitter

scriba, vacature 

Dhr. J. Palsma  penningmeester

financiële administratie    vacature 

In verband met het rechtstreeks persoonlijk benaderen van het moderamen zijn telefoonnummers ven adressen verwijderd van de website.

 

Giften aan de diaconie PGA kunt u overmaken op bankrekening:

  • NL93 RABO 037 370 1357   Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam 

                    

Missionair werk

De groep missionair werk is een commissie van de diaconie en baseert zich op de volgende grondslag: “De kerk is geroepen tot dienst aan het woord van God, om in de wereld van vandaag, ver weg en dichtbij, actief te zijn in woord en daad, in gesprek en samenwerking met andere kerken en godsdiensten, tot heil van de wereld”.

De missionair werk houdt houdt ondermeer in: zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Deze werkterreinen  worden in de landelijke PKN gezamenlijk aangeduid als ‘Kerk in Actie’. Plaatselijk moet dit tot uiting komen:

-         in kerkdiensten en themabijeenkomsten

-         kerkblad, prikbord        

-         stimulering van Fair-Trade producten

-         missionair diaconaal aandeel

-         Amnesty International

-        missionair aandeel

Zij komen ongeveer 6x per jaar bij elkaar. Interesse? bel gerust.

 De commissie bestaat uit:

Mw. G. Bulthuis-Blaak                      

 

Wilt u de werkgroep ondersteunen actief meldt u dan bij een van de genoemde leden van de werkgroep.

 

Wilt u de diaconie financieel steunen voor het missionair aandeel dat kan via

  •  NL49 RABO 037 370 1373 Diaconie Protestantse Gemeente Appingedam Inz. Missionair Aandeel

               

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »