Nooddienst 31-05-2020

 live stream PG AppingedamOp deze pagina

- Video-uitzending in Coronatijd vanuit de Nicolaïkerk - klik hier of op de oranje knop

- Liturgie 31-05-2020 onderaan de pagina  

Video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk

Er naast de geluidsuitzendingen via kerktelefoon en kerdienstgemist.nl ook een experimentele video-uitzending 
verzorgd vanuit de Nicolaïkerk. Deze uitzending is vanaf ongeveer 09.20 uur te volgen via YouTube.

Start daarvoor YouTube op op uw smartphone, tablet of pc en tik  in het zoekscherm in:  nicolai kerk appingedam
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina 
https://www.youtube.com/channel/UCubIhgMreKe6ixJkQQkZmVw )
Klik op de   en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

LET OP vanaf 24 mei 2020 wordt de uitzending op een nieuw YouTube kanaal uitgezonden.
De oranje knop en de links zijn aangepast, zodat u direct op de juiste plek op YouTube terecht komt

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.
Met een smartphone of tablet  kan deze vertragingstijd korter zijn.
Met een smartphone of tablet zou u de dienst ook via Chromecast naar uw eigen tv kunnen sturen.
Als u de uitzending ook gelijk beluistert via "kerkdienstgemist.nl", kan het zijn dat het geluid en beeld niet synchroon lopen.
Dit blijft natuurlijk een experiment, en we gaan het gewoon proberen.
Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan pa7hwe@gmail.com.

Liturgie 31-05-2020                                                                  als pdf te downloaden 31-05-2020

Liturgie ochtenddienst Appingedam                                                                          

Kindernevendienst:
kindernevendienst verhaal werkblad  31 mei 2020 

Liturgie voor de live-stream ochtenddienst vanuit de Nicolaïkerk in Appingedam
op zondag 31 mei 2020 – Pinksteren

Voorganger: mw. Didy de Vries, verzorgd de door ds. Johan van den Berg voorbereide dienst.
Organist: Wouter Schep
Koster:  Wim van der Deen
Lector:  Didy de Vries
Ouderling van dienst: Roelf Kok

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 670 vs. 1, 3 en 6
670:1
Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

670:3
Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

670:6
Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 670 vs. 7
670:7
Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Woord op de drempel

Gezongen verootmoediging: Ps. 143 vs. 2, 8 en 9
143:2
Ik nader U, het hoofd gebogen.
Gij kunt, o Heer, geen kwaad gedogen,
ga met uw knecht niet in ’t gericht,
doe hem niet weg van voor uw ogen;
wie is rechtvaardig in uw licht?

143:8
Laat ’s morgens uw genade dagen
voor ogen die het donker zagen.
Ik bouw op U en anders geen.
Wijs mij de weg van uw behagen,
mijn ziel wacht het van U alleen.

143:9
Gij zijt mijn God, sta mij terzijde,
mijn toevlucht als zij mij bestrijden.
Leer mij uw wil, reik mij uw hand.
Uw goede Geest zij mijn geleide;
voer mij in een geëffend land.

Genadeverkondiging

Loflied: Lied 672 vs. 1 en 7
672:1
Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

672:7
Wie ’s Heren Geest bezielt,
wie ’s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil
het feest der eerstelingen,
die stemme met ons in
en prijze Gods verbond
dat Hij vandaag vernieuwt
en elke morgenstond.

Woorden van leven: Efeziërs 4 : 25-32

Zingen: Ps. 51 vs. 5
51:5
Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht,
geef mij een vaste geest, die diep van binnen
zonder onzekerheid U blijft beminnen,
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.
Ontneem mij niet uw heilige Geest, o God,
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,
en richt geheel mijn wil op uw gebod,
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Voor de KND-kinderen

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-13

Zingen: Lied 691
691:1
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

691:2
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

691:3
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Schriftlezing: Handelingen 2 : 14 en 22-24 en 36-40

Zingen: Gez. 244 vs. 1 en 2 (Liedboek 1973)

1. Christus stoot de hemel open,
een vuur komt door de wereld lopen,
een nieuw getij breekt haastig aan.
Hoor, de Geest vaart door het heden,
vanwaar? waarheen? met sterke schreden,
geen tegenstand kan Hem weerstaan.
Geeft op uw trots verzet,
verliest u aan zijn wet.
Gij zijt veilig
in zijn domein, / nooit meer alleen,
want nimmer zult gij wezen zijn.

2. Laat u door de Trooster vinden,
eens onbemind, nu Gods beminden,
o kindren van Jeruzalem,
dwaalt niet moedeloos, als vreemden,
want Christus leeft, Hij die u kende.
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.
Uw wachten is voorbij,
de Dag komt naderbij,
merkt het teken,
maakt u bereid, \ de Heer bevrijdt,
staat op en volgt, het is de tijd.

Verkondiging

Zingen: Lied 353
353:1
Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.

353:2
Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.

353:3
Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

353:4
’t Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.

Dankgebed en voorbeden
afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Informatie over de collecte: 1. Diaconaal: KIA – kerken in Marokko 2. Kerk

Slotlied: Lied 687
687:1
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

687:2
Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

687:3
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Zegen met gezongen Amen

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »