On-line video-uitzending 05-02-2023

 

 Live-stream uitzending van de kerkdienst vanuit de NICOLAÏKERK te Appingedam vanaf 09:20 (ochtenddienst)

kerkdienstgemist PG Appingedam   

 - KLIK OP LOGO  OF VIA YOUTUBE ORANJE KNOP. Volg onze kerkdienst via Kerkdienstgemist.nl" (in beeld en/of geluid) of via YouTube. Uitleg kerkdienstgemist zie onder aan de deze pagina

LITURGIE:  Download liturgie

Liturgie voor de dienst op 5 februari 2023 om 9:30u in de Nicolaikerk te Appingedam

Voorganger: ds. Gerlinde van den Berg – de Haan
Lector: Gert van der Kroef
Ouderling van dienst: Alie Bos
Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk
Koster: Linus de Vries
Beamteam: Henk Emmelkamp

Woord van welkom

Intochtspsalm: Ps. 19 : 1 en 2 (Grunneger Laidbouk)
1. De hemel, hoog en wied, / eert God, en teunt aaltied
aal t waark van God zien haand.
Dag geft aan dag beschaaid / van wat Gods haand beraaidt
en aaltied holdt ien stand.
Naacht dut aan naacht bericht / van t waark, deur God verricht,
verhoalt Gods grode doaden.
Al klinkt gain stem, gain woord, / dij stille toal verkloart
aal wat God openboarde.

2. Oet tènt, deur God hom baauwd, / komt zun as ain dij traauwt,
zo stroalend en zo blied.
Hai gaait bie hemel laans, / verlicht mit aal zien glaans
de wereld, wied en zied.
Hai gaait, net as een held, / zien boan, deur God hom steld,
niks kin zien gloud ontwieken.
Hai dringt deur ales hèn / stroalt van t begun tot t èn,
en let Gods groothaid blieken.

Zingen: Lied 195 Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Glorialied: Ps. 68 : 7 God zij geprezen met ontzag
God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

Moment voor kleine en grote kinderen

Kinderlied: Door de kracht van de heilige Geest - YT

Schriftlezing: Jesaja 43 : 9-12 – door Gert van der Kroef

Zingen: Lied 869 : 1 en 7 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
869:1
Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

869:7
Gij allen die van Christus zijt,
geef onze God de ere!
Die 't merk draagt van zijn majesteit,
geef onze God de ere!
Roep, al wie goden zijn ten spot:
De Heer is God, de Heer is God!
Geef onze God de ere!

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2 : 1-5 – door Gert van der Kroef

Zingen: Lied 834 : 1, 2 en 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
834:1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

834:2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

834:3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 340b Ik geloof in God de Vader
340b:1
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Amnestybrief

Zingen: Lied 995 : 1 en 2 O Vader, trek het lot U aan
995:1
O Vader, trek het lot u aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

995:2
O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Danken en bidden

Stil gebed

Onze Vader (NBG, dus de 'klassieke versie')

Aandacht voor de collecten

Zingen: Lied 215 : 2, 4, 6 en 7 Rondom wie bidden dag aan dag
215:2
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door 's Geestes doop.

215:4
Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

215:6
De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in 't gebod
brengt daag´lijks nader ons tot God.

215:7
Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Zegen

 

 

 

 

 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam

 

 Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »