Nooddienst 09-08-2020

 live stream PG AppingedamOp deze pagina

- Video-uitzending in Coronatijd vanuit de Nicolaïkerk - klik hier of op de oranje knop

- Liturgie 09-08-2020 onderaan de pagina  

Video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk

Er naast de geluidsuitzendingen via kerktelefoon en kerdienstgemist.nl ook een experimentele video-uitzending 
verzorgd vanuit de Nicolaïkerk. Deze uitzending is vanaf ongeveer 09.20 uur te volgen via YouTube.

Start daarvoor YouTube op op uw smartphone, tablet of pc en tik  in het zoekscherm in:  nicolai kerk appingedam
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina 
https://www.youtube.com/channel/UCubIhgMreKe6ixJkQQkZmVw )
Klik op de   en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Met een smartphone of tablet  kan deze vertragingstijd korter zijn.
Met een smartphone of tablet zou u de dienst ook via Chromecast naar uw eigen tv kunnen sturen.
Als u de uitzending ook gelijk beluistert via "kerkdienstgemist.nl", kan het zijn dat het geluid en beeld niet synchroon lopen.
Dit blijft natuurlijk een experiment.
Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl


Liturgie 09-08-2020                                             als pdf te downloaden  


Kindernevendienst:
Kindernevendienstverhalen en werkbladen van 09 aug 2020 zijn via deze links te downloaden.
Werkblad en  uitleg      

Orde van digidienst, via kerkdienstgemist.nl of via You-Tube – Nicolaikerk, Appingedam – Live

Zondag 09 augustus 2020 Nicolaikerk, achtste zondag van de zomer

Orde van Dienst 

Digidienst 9 augustus 2020 Nicolaikerk, 'Achtste zondag van de zomer', gezamenlijke dienst met PG Garrelsweer Deze dienst zal worden uitgezonden via Radio Havenstad FM
---------------------------------------------------------------------------------------------
Voorganger: ds. Ron C.E. Lafeber, Gorredijk
Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk
Lector: Didy de Vries
Koster: Linus de Vries
Beamteam: Arjen Korblet en Johan Scholtanus
Ouderling van dienst: Catrien van Ramshorst

welkom door ouderling

zang Ps. 139 : 1, 2
139:1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

139:2
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

stil gebed, bemoediging en groet

zang Ps. 139 : 14
139:14
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

gebed

schriftlezing 1 Kon. 19 : 1-18

zang lied 892
892:1
Niet in ’t geweldige geluid
van stormwind die de rotsen breekt
is het uw stem die tot ons spreekt.
De stormen trekken voor U uit.

892:2
En ook wanneer de diepte trilt
en de aarde siddert als een riet,
is het in deze beving niet
dat Gij U openbaren wilt.

892:3
Niet in het alverblindend licht
van vuur, niet in een vlammengloed
is het dat Gij wilt zijn ontmoet
en vinden wij uw aangezicht.

892:4
Maar als de koelte om ons staat
en een zacht suizen ons vervult,
weten wij dat Gij komen zult,
en wij omwinden het gelaat.

verkondiging

zang lied 836 : 1, 2, 4, 5
836:1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

836:2
Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

836:4
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is,
hoe schoon uw vrede is.

836:5
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.

gebeden

Collecte: Diaconie (Armenië) en Kerk

zang lied 213 : 1, 2, 5
213:1
Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

213:2
Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd. 

213:5
Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in ’t gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

zegen

Gezegende zondag

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »