On-line video-uitzending 28-05-2023

 

 Live-stream uitzending van de kerkdienst vanuit de NICOLAÏKERK te Appingedam vanaf 09:20 (ochtenddienst)

kerkdienstgemist PG Appingedam   

 - KLIK OP LOGO  OF VIA YOUTUBE ORANJE KNOP. Volg onze kerkdienst via Kerkdienstgemist.nl" (in beeld en/of geluid) of via YouTube. Uitleg kerkdienstgemist zie onder aan de deze pagina

Werkblad en uitleg

 Kind op Zondag: download  28-05-2023

 LITURGIE:  Download liturgie

Liturgie voor de dienst op 28 mei 2023 om 9:30 uur in de Protestantse Gemeente te Appingedam
Pinksteren
Ouderling van dienst: Gea Voshart
Lector: Remmina Wessels
Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk
Trompettist: Tom Vink
Koster: Linus de Vries
Beamteam: Chris Smit
Kindernevendienst: Esther en Janet

Welkom

 

Intochtspsalm: Ps. 107 : 1 Gods goedheid houdt ons staande
107:1
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

 

Zingen: Lied 195 Klein Gloria
195:1
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

 

Stil gebed

 

Bemoediging en groet

 

Over deze dienst

 

Uitleg bij het bloemstuk

 

Gebed om vergeving

 

Zingen: EL 147 : 1 en 3 Heer, ik hoor van rijke zegen
1. Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ok van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

 

3. Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d'ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

 

Woorden van genade

 

Woorden van leven

 

Zingen: Lied 316 : 4 Het woord van liefde, vrede en recht
316:4
Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

 

Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest

 

Zingen: Wij scholen samen rond het Woord (tekst: Sytze de Vries,
mel.: God roept ons, broeders, tot de daad)

1. Wij scholen samen rond het Woord
dat ons van God verhaalt.
De Geest schrijft het met vuur en vaart
in onze eigen taal.
Wij leven van dit gouden Woord
dat nieuwe wegen wijst.
Het biedt aan ieder onderdak
die naar Gods toekomst reist.

 

2. Wij vieren hoe zijn eerste Woord
ons met elkaar verbindt;
te zingen van zijn liefde maakt
ons tot zijn huisgezin.
Wie door zijn Adem wordt bezield
gaat nooit de weg alleen;
wij raken aan elkaar gehecht
over de grenzen heen.

 

3. Want niet de grond waarop wij staan,
noch bloed maakt ons verwant,
alleen het onderweg zijn naar
dat verre vaderland.
Maar hier mag de oase zijn
waar wij worden gelaafd:
wat ons beloofd is heeft voorgoed
het reizen licht gemaakt.

 

Moment met de kinderen

 

Kijk- en luisterlied: Spirit

 

Kinderen naar de nevendienst

 

Schriftlezing: Exodus 20 : 18-21

 

Zingen: Lied 836 : 1 en 5 O Heer, die onze Vader zijt
836:1
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

 

836:5
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart,
o stille stem in 't hart.

 

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1-8, 18

 

Zingen: Lied 686 : 1 en 2 De Geest des Heren heeft
686:1
De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

 

686:2
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond

 

Preek

 

Muziek van orgel en trompet

 

Zingen: Lied 691 : 1, 2 en 3 De Geest van God waait als een wind
691:1
De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

 

691:2
De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

 

691:3
In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

 

Kinderen terug uit de nevendienst

 

Zingen: Lied 683 : 1, 2, 3 en 4 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest
683:1
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

 

683:2
Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

 

683:3
Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

 

683:4
De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

 

Danken en bidden

 

Stil gebed

 

Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.

 

Aandacht voor de collecten

 

Zingen: Weerklank 197 : 1, 2, 8 en 9 In vuur en vlam zet ons de Geest (mel.: Lied 871)
1. In vuur en vlam zet ons de Geest
gegeven op het Pinksterfeest,
ten leven op ons uitgestort -
hoor hoe Gods kerk geboren wordt!

 

2. Wie door dit vuur wordt aangeraakt
en uit het ongeloof ontwaakt,
beleeft - God lof! - een ommekeer,
de dag van de verrezen Heer.

 

8. De aarde is ons toevertrouwd,
God strooit ons uit als zoutend zout,
als licht dat in het duister straalt
en metterdaad zijn woord vertaalt.

 

9. Zo waait de wind, zo blaast de Geest,
zo laait het vuur van pinksterfeest,
wij zijn het lichaam, Hij het hoofd -
uw naam, Heer Jezus, zij geloofd!

 

Zegen

 

Zingen: Amen, amen, amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam

 

 Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »