On-line video-uitzending 26-11-2023

 

 Live-stream uitzending van de kerkdienst vanuit de NICOLAÏKERK te Appingedam vanaf 09:20 (ochtenddienst)

kerkdienstgemist PG Appingedam   

 - KLIK OP LOGO  OF VIA YOUTUBE ORANJE KNOP. Volg onze kerkdienst via Kerkdienstgemist.nl" (in beeld en/of geluid) of via YouTube. Uitleg kerkdienstgemist zie onder aan de deze pagina

 LITURGIE:  Download liturgie

 Voor de kinderen 26-11-2023 download 

Liturgie ochtenddienst Appingedam
Zondag 26 november 2023 – Eeuwigheidszondag – Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: Johan van den Berg
Lector: Chris Smit
Ouderling van dienst: Cathrien van Ramshorst-Wiertsema
Organist: Vincent Hensen-Oosterdjjk
Kosters: Linus de Vries en Andries Scheper
Beamteam: Henk Emmelkamp

Orgelimprovisatie over Psalm 36

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 36 vs. 2
Uw heil is als de hemel hoog,
uw trouw verheft zich voor ons oog
tot in de hoogste wolken.
Uw recht is als de bergen vast,
uw oordeel als de vloed die wast,
tot schrik voor alle volken.
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij,
ja, over mens en dier wilt Gij
alom uw vleug'len spreiden.
Bij U te wonen, Heer, is goed,
met spijs en drank in overvloed
wilt Gij ons hart verblijden.

VOORBEREIDING

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Lied 195 - Klein Gloria
195:1
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Drempelgebed:
V: Barmhartige God,
U, die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
U, die bevrijdt
wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
G: Zie ons aan zoals wij zijn,
vol van onszelf,
met de lasten van het verleden
op onze schouders.

* Gebedsstilte

V. Vergeef ons Heer,
maak ons tot uw mensen, vol van genade.
Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst.
G: Amen.

Woord op de drempel

Kyrië en Gloria: Lied 299j
299j:1
Om de mensen en de dieren,
om de honger en de dood,
om de kleinen en de groten,
al uw schepselen in nood,

299j:2
om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

299j:3
Eer zij de God van de hemel,
zijn Naam richt de geschiedenis.
Eer aan de Koning der volken:
Gloria in excelsis.

299j:4
Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment met de kinderen

Kinderlied: Lied 395 vs. 1 en 4
'Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd'
395:1
Op de avond, toen de uittocht
uit Egypte werd gevierd,
en de matse werd gebroken
en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen
een geheim geleerd:
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.

395:4
Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.

Schriftlezing: Matteüs 24 : 14-22 en 29-31

Zingen: Lied 462 vs. 1, 2, 3 en 5
462:1
Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

462:2
Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

462:3
Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

462:5
Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Schriftlezing: Openbaring 7 : 9-17

Zingen: Lied 766 vs. 1 en 3
766:1
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.

766:3
De koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Verkondiging

Meditatief orgelspel over Openbaring 7

Zingen: Lied 762 vs. 1, 2, 4 en 5
762:1
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heinde en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

762:2
Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

762:4
Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

762:5
En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID

Moment van gedenken

Dankgebed en voorbeden

Collectedoelen:

VIERING VAN DE MAALTIJD VAN DE HEER

Zingen: Lied 388 YT

Nodiging

Inleiding op het tafelgebed:

v: De Heer zij met U
a: Ook met u zij de Heer.
v: Verheft uw harten.
a: Wij heffen ons hart op tot God.
v: Danken wij de goede God.
a: Wij willen Hem danken!
v: Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij tot U mogen komen.
a: Gezegend is uw Naam.
v: U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde,
U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus,
U hebt ons lief en brengt ons hier samen.
a: Gezegend is uw Naam.

Zingen: Lied 405 vs. 1 - 'Heilig, heilig, heilig!'
405:1
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

405:2
Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden
al uwer engelen, onvolprezen Heer.

v: Wij danken U, goede God
[ ... ]
en zingen met al wat adem heeft:

Zingen: 'Gezegend hij die komt' (GotZ 205) 2x


Tafelgebed:

v: Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in uw Naam.
[ ... ]
Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis."

Zingen:

v: Geef ons allen, goede God, Uw Geest van liefde
[ ... ]
Samen bidden wij U met alle mensen van vroeger en nu:

a: Onze Vader...
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
AMEN.

Vredegroet: Wij wensen elkaar met een handdruk of met de hand op het hart
de vrede van Christus toe: "De Vrede van Christus voor jou"

Uitdelingswoorden

Wij delen brood en wijn – ondertussen klinkt er orgelspel

Dankgebed:

v: Dank U dat wij uw Woord vernomen hebben, God,
dat wij het brood gebroken hebben met elkaar.
Laat dat voor ons een teken zijn
dat U dicht bij ons bent,
dat wij allen mensen mogen zijn,
door U gevoed, door U bemind.

a: Wij danken U
dat U als het daglicht om ons heen bent,
onze vaste grond en meer dan dat,
onze toekomst, onze Vader.
Amen.

Slotlied: Lied 871
871:1
Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

871:2
Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

871:3
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

871:4
Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der eng'len in.

Zegen

Amenlied: 'Vrede van God' (EL 501)

1. Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

2. In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou
vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

3. Heilige Geest, de heilige Geest,
de heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.

Orgelspel:
deel III en IV uit de 2e orgelsonate van F. Mendelssohn-Bartholdy. (1809-1847)

 

 

 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam

 of met behulp van deze QR - codes
 

 

 Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

 

 

 

 

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »