On-line dienst 28-11-2021

kerkdienstgemist PG Appingedam

                                              pdf-download  -  liturgie

KERKDIENSTGEMIST MET BEELD - KLIK OP LOGO 

OF VIA YOUTUBE KANAAL "Nicolaikerk"  KLIK OP ORANJE LOGO

Op deze pagina

-  Directe video-uitzending in Coronatijd vanuit de Nicolaïkerk 
-  vanaf 09:25 en na de dienst ook te bekijken  
-  klik op het kerkdienstgemist-logo of op de oranje schijf

- Liturgie 28-11-2021 op deze pagina  

Video-uitzending vanuit de Nicolaïkerk

Via kerkdienstgemist.nl  kan er via computer, tablet (app) en smartphone (app)
gekeken en geluisterd worden naar de kerkdiensten 

die worden verzorgd vanuit de Nicolaïkerk.
 Deze uitzending is vanaf ongeveer 09.20 uur te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Uitleg over video-uitzendingen vindt u onderaan op deze pagina


Liturgie 28-11-2021                            pdf-download  -  liturgie

Coronamaatregelen: hoe verder?
 MAXIMAAL 100 PERSONEN  

1. De gemeenteleden mogen vanaf nu weer (ingetogen) meezingen
2. Er blijven voorwaarden zoals overal:
1,5 meter afstand tussen leden van verschillende huishoudens
Bij gezondheidsklachten, die op corona kunnen wijzen : Thuisblijven
Men hoeft zich niet meer vooraf aan te melden, vooralsnog ongeveer 100 zitplaatsen.
Bij binnenkomst word je/u wel gevraagd naam en tel.nr. op een lijst te schrijven (lijst wordt 2 weken bewaard en daarna vernietigd).

Kindernevendienst uitleg en werkblad  

uitleg en werkblad   van 28-11-2021  

Liturgie ochtenddienst Appingedam
zondag 28 november 2021 – Zondag Levavi – Eerste zondag van Advent
met medewerking van de Cantorij onder leiding van Vincent Hensen-Oosterdijk

Voorganger: ds. Johan van den Berg
Organist: Vincent Hensen-Oosterdijk
Ouderling van dienst: Roelof Hadders
Lector: Didy de Vries
Beamteam: Arjen Korblet
Koster: Linus de Vries

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangspsalm: Lied 25a
25a:1
Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.

25a:2
Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Stil gebed

Votum en groet:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

V: Genade, barmhartigheid en vrede zij u
van God de Vader,
door onze Heer Jezus Christus
in verbondenheid met de Heilige Geest
G: AMEN

Woord op de drempel: Zondag 'Levavi animam meam ad Te' – Psalm 25:1
Uitleg liturgische bloemschikking bij Lucas 1:5-25

Aansteken van de eerste Adventskaars en gedicht:

Eén kaarsje maakt een groot verschil.
Hij fluistert naar de rest:
'Doe met me mee, als je dat wil,
want stralen kun je best!'

Vandaag begint een mooie tijd,
we wachten op de Heer.
En als het licht zich hier verspreidt
dan stralen wij steeds meer.

Gezongen Kyrië: Lied 437:1, 4, 5 en 6
437:1
Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

437:4
Waar blijft Gij toch, o 's werelds troost,
die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

437:5
Gij klare zon, gij schone ster,
door ons aanschouwd van eindloos ver,
o zon ga op, o zonneschijn,
laat ons niet in het donker zijn.

437:6
Wij zijn hier in zo grote nood,
wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in 't vaderland.

Woorden van Leven: 1 Johannes 4 : 10-16

Zingen: Lied 754
754:1
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
754:2
God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

754:3
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Adventslied KND: 'Wij bidden om verhalen'
(melodie: 'Nu daagt het in het oosten', Lied 444)

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met goede woorden
met plaatjes en een lied:
zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

Schriftlezing: Lucas 1 : 5-25

Zingen: Lied 323
323:1
Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dicht gestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet ik. Niet waar.

323:2
Hoor. Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.

323:3
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.

Verkondiging

Zingen: Lied 465 (canon)
465:1
Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

Afkondiging van overlijden

Dankgebed en voorbeden - met acclamatie: Lied 25b eerste refrein
25b:1
Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

25b:2
Zijt Gij het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.

25b:3
Gij geeft uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid.
AMEN.

Collectedoelen: 1. Diaconie: Werelddiaconaat – Moldavië (Adventsactie KiA)
2. Kerk

Presentatie collectedoel Adventsactie Kerk in Actie: Moldavië

Slotlied: Lied 439 vs. 1 en 2
439:1
Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

439:2
Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Zegen met gezongen Amen

Cantorij

Cantorij: Lied 439 vs. 3 en 4
439:3
Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

439:4
O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

 

 

 

 


 U kunt uw collectebijdrage via bijgaande link overmaken Collecte PG Appingedam


Uitleg video-uitzending

Zoek op uw smartphone, tablet (via de app) of pc via de app met een browser www.Kerkdienstgemist.nl  en zoek via het selectiemenu de Protestantse gemeente Appingedam:

klik "Groningen" - klik "Appingedam" - in beeld "Protestantse Gemeente Appingedam" - klik op balkje "naar kerk"  - klik tab "uitzendingen" aan - activeer beeld met live 
of gebruik deze link direct naar de juiste webpagina  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1057-Protestantse-gemeente-Appingedam/events
of de de knop Kerkdienstgemist.nl

- Via uw tablet of smartphone kun u met Chromecast, en waarschijnlijk ook AppleTV, ook de uitzending op uw televisie zien,
dit kan alleen via de APP van Kerkdienstgemist.nl 
of als u een smartTV hebt met internetverbinding via de internetverbinding van uw televisie.   

Klik op de dienst van de zondag en zoek het schermpje waarin  in staat "live".
Als u op “live” klikt, wordt u verbonden met de uitzending in de Nicolaïkerk

Belangrijk: er zit een vertragingstijd van ongeveer 1 - 2 minuten tussen wat er in de kerk gebeurt en het moment waarop u het op uw scherm ziet.

Reacties op de video-stream kunt u e-mailen aan secretariscvk@pg-appingedam.nl

  

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »