ANBI Diaconie PG Appingedam

College van diakenen van de Protestantse Gemeente Appingedam

 Naam ANBI:

 College van diakenen Protestantse gemeente Appingedam               

 RSIN nummer:

 8 2 4 1 0 3 6 0 9

 KVK nummer:

 7 6 3 3 5 5 5 0

 Website adres:

 www.pg-appingedam.nl

 E-mail:

 diaconie@pg-appingedam.nl

 (Post)adres:

 Wijkstraat 30

 Postcode:

 9901 AJ

 Plaats:

 Appingedam

De Protestantse gemeente te Appingedam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap,
die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is,
te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën,
toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  
Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Appingedam. 

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad tenminste het kerkordelijk voorgeschreven aantal van 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
Het College van diakenen telt  tenminste 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 7).

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie,
haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich,
delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift
als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
- zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website van de PG Appingedam vindt u het beleidsplan 2019-2023 van de diaconie van onze gemeente en het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze links:

 Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden volgens bovenvermelde regelingen

F.  Verslag Activiteiten. 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de
' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze links:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Predikanten en/of kerkelijk werkers ontvangen een beloning voor het geheel van hun ambtelijke werkzaamheden
volgens bovenvermelde regelingenDe kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente.
Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

 De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

In de staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »